STATUTUL ASOCIAŢIEI ROMTRANSPLANT

CAPITOLUL I - Denumirea, natura juridică şi durata de funcţionare a Asociaţiei

Denumirea, natura juridică şi durata de funcţionare a Asociaţiei

Art. 1 Asociaţia „ROMTRANSPLANT”, denumită în continuare „Asociaţia”, este persoană juridică română de drept privat, cu scop nepatrimonial, cu caracter medical, şiinţific şi social, înfiinţată conform Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000.
Art. 2 Asociaţia este neguvernamentală, având caracter apolitic şi fără scop economic. Asociaţia şi membrii ei au dreptul la secret profesional.
Art. 3 Asociaţia are sediul central în incinta Centrului de Chirurgie Generală şi Transplant Hepatic din Institutul Clinic Fundeni, Şos. Fundeni 258, cladirea A, etaj 8, camera 5, sector 2, Bucureşti – localitate în care îşi are domiciliul preşedintele ales şi are ca rază de activitate întreaga ţară.
– Asociaţia poate înfiinţa filiale şi sucursale în ţară şi străinătate, în condiţiile legii, la propunerea Consiliului Director şi cu aprobarea Adunării Generale.
Art. 4 Asociaţia va avea ştampilă proprie.
Art. 5 Asociaţia se constituie şi funcţionează pe durată nelimitată, dizolvarea şi lichidarea sa făcându-se în condiţiile legii şi prezentului Statut.

CAPITOLUL II - Scopul, obiectivele şi mijloacele Asociaţiei

Scopul, obiectivele şi mijloacele Asociaţiei

Art. 6 Scopul principal al asociatiei este ameliorarea asistentei medicale a pacientilor cu diverse insuficiente organice, transplantabili in Romania, pe baza extinderii şi aprofundării formelor de cooperare între specialiştii implicaţi în acest domeniu. In centrul activitatii Asociaţiei se situeaza pacientul cu aceste afectiuni.

Art. 7 Asociatia reuneste medicii care au preocupari comune in acest domeniu, creand conditiile integrarii, din acest punct de vedere, a Romaniei printre tarile europene cu activitate recunoscuta in domeniu. Asociatia nu se va folosi decit de drepturile ce-i sunt necesare pentru realizarea scopului si destinatiei sale. In acest sens Asociaţia se va preocupa de educaţia medicală continuă a specialiştilor în chirurgia de transplant hepatic prin programe corespunzătoare precum şi elaborarea de criterii pentru acreditarea periodică a acestora, împreună cu alte organisme implicate, în acest scop.

Art. 8. Asociatia va sustine, va promova si va supraveghea in sens larg, ca reprezentant al societatii civile, activitatea de transplant. Totodata va supraveghea ca recoltarea, adresabilitatea si transplantarea sa fie in totalitate un proces transparent, fundamentat pe criterii medicale.

Art. 9. Asociatia va supraveghea utilizarea adecvata, etica si morala a tuturor organelor si tesuturilor recoltate. In acest sens Asociaţia va constitui baze de date pe probleme specifice domeniului de interes al Asociaţiei;

Art. 10 Asociatia va milita pentru imbunatatirea calitatii actului medical in domeniul transplantului, favorizand dezvoltarea centrelor specifice de activitate in acest domeniu, precum si crearea unor sisteme adecvate de pregatire si cercetare in domeniu, cu acordul autoritatilor competente.

Art. 11. Intreaga activitate a Asociaţiei se va desfasura in conformitate cu principiile si normele legislatiei romane in vigoare si cu conventiile internationale in materie, la care Romania este sau va deveni parte, in special cu EUROTRANSPLANT. Asociaţia va putea iniţia şi dezvolta contacte interne şi internaţionale cu alte structuri, organizaţii şi asociaţii cu activităţi similare.

Art. 12. Asociatia va milita printr-un proces educational si informational sustinut si adecvat pentru promovarea activitatii de donare de organe, prin prisma perceptelor morale, şi etice caracteristice zonei noastre geografice.

Art. 13. Asociatia va organiza manifestari stiintifice periodice interne şi internaţionale, seminarii, conferinţe şi alte reuniuni de specialitate avand drept scop, in afara de cresterea nivelului stiintific general in acest domeniu, realizarea unei informari corecte, la nivel national asupra activitatii centrelor de transplant si a filialelor asociatiei din tara. Cu ocazia acestor manifestări ştiinţifice Asociaţia va avea dreptul de a oferi diplome, medalii şi titluri de onoare.

Art. 14. Asociatia va edita materiale de informare şi documentare destinate specialiştilor, necesare îmbunătăţirii activităţii chirurgicale precum şi pentru promovarea acţiunilor şi programelor Asociaţiei. In functie de posibilitati si evolutie, Asociaţia va edita un buletin periodic pentru informarea membrilor sai sau ai societatii, in special mass-media, in scop educational.

Art. 15. Pana la data de 31 martie a fiecarui an, fiecare filiala care face parte din aceasta asociatie va raporta Comitetului de conducere (Consiliului de administratie) atat numarul total de transplante efectuate in zona teritoriala arondata cat si numarul pacientilor pe listele de asteptare, in functie de specificul organului de transplant, caracteristicilor pacientilor din punct de vedere imunologic si al urgentelor de transplant.

Art. 16. În funcţie de disponibilităţile financiare, la propunerea Consiliului Director Asociaţia poate
– acorda indemnizaţii unor personalităţi cu merite deosebite în chirurgia hepato-bilio-pancreatică şi de transplant hepatic
– susţine financiar participarea medicilor la activităţi ştiiţifice (congrese, simpozioane sau alte manifestări de profil) din ţară sau străinătate

Art. 17. Asociaţia va putea atrage, administra şi utiliza, în condiţiile legii, resurse financiare şi materiale în vederea realizării scopului şi obiectivelor propuse.

CAPITOLUL III - Patrimoniul şi sursele de venituri ale Asociaţiei

Patrimoniul şi sursele de venituri ale Asociaţiei

Art. 18. Patrimoniul iniţial al Asociaţiei, se constituie din suma de 850 lei, reprezentând contribuţia fondatorilor. Patrimoniul Asociaţiei se completează din resurse financiare şi materiale atrase în condiţiile legii, sub formă de contribuţii, donaţii, legate sau orice alte forme legale.
Art. 19. Sursele de venit ale Asociaţiei sunt:
– cotizaţiile anuale ale membrilor activi şi taxa de înscriere pentru membrii noi, stabilite de Adunarea Generală
– diverse forme de de sponsorizare şi fonduri obţinute din ţară şi din străinătate, în lei sau valută, de la persoane fizice sau juridice
– diverse forme de valorificare a veniturilor proprii: dobânzi, dividende, chirii, vânzare de publicaţii proprii sau obţinute prin schimb
– resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale
– patrimoniul iniţial poate fi completat, în condiţiile legii, cu subvenţii, donaţii, legate, bunuri mobile sau imobile
– alte venituri prevăzute de lege.
Art. 20. Gestiunea Asociaţiei se asigură de personal de specialitate.
Art. 21. Pentru administrarea resurselor financiare atrase, Asociaţia poate deschide conturi la orice instituţie bancară în condiţiile legii.
Art. 22. Operaţiunile financiare ca şi utilizarea resurselor materiale ale Asociaţiei se derulează în condiţiile legii, cu angajarea semnăturii persoanelor autorizate.

CAPITOLUL IV - Membrii Asociaţiei

Membrii Asociaţiei

Art. 23. Asociaţia are în componenţă următoarele categorii de membri:
1. Membri fondatori
2. Membri activi
3. Membri asociaţi
4. Membri de onoare
1. Membrii fondatori sunt cei care au participat la adunarea de constituire a asociaţiei sau au semnat Actul Constitutiv.
2. Membrii activi sunt membrii fondatori precum şi medici care îşi desfăşoară activitatea în unităţi sanitare de stat sau private, din România şi care solicită să devină membri ai Asociaţie în scris, pe baza unui formular, tip cerere, aprobat de Adunarea generală a Asociaţiei.
3. Membru asociat poate fi orice persoană fizică sau juridică, care este interesată şi poate să sprijine activitatea, scopurile şi obiectivele Asociaţiei. Dobândirea calităţii de membru asociat se face de către Consiliul Director, pe baza unei cereri de adeziune formulată de către solicitant
4. Membrii de onoare pot fi atât persoane fizice cât şi persoane juridice cu merite excepţionale în plan profesional, ştiinţific, afirmate pe plan naţional şi internaţional, sau cu contribuţii deosebite aduse la atingerea obiectivelor Asociaţiei. Dobândirea calităţii de membru de onoare se face prin hotărârea Consiliului Director.

Art. 24. Membrii Asociaţiei au următoarele drepturi:
▪ să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Asociaţiei, în conformitate cu prevederile prezentului statut, cu excepţia membrilor asociaţi şi a membrilor onorifici;
▪ să se informeze cu privire la toate activităţile Asociaţiei;
▪ să participe la organizarea şi desfăşurarea activităţii Asociaţiei;
▪ să propună acţiuni care să ducă la îndeplinirea scopului Asociaţiei;
▪ să propună măsuri de îmbunătăţire a activităţilor de realizare a obiectivelor Asociaţiei;
▪ să se adreseze nemijlocit tuturor organelor Asociaţiei şi să primească informaţiile solicitate
▪ să utilizeze baza materială şi informaţională a Asociaţiei;
▪ să utilizeze alături de nume calitatea de membru al Asociaţiei, beneficiind de toate avantajele pe care le va conferi această calitate;
▪ să reprezinte Asociaţia, pe bază de delegaţie scrisă, la reuniuni şi acţiuni interne şi internaţionale.
Art. 25. Membrii Asociaţiei au următoarele obligaţii:
▪ să respecte Statutul Asociaţiei şi hotărârile adoptate de organele de conducere ale Asociaţiei;
▪ să plătească cotizaţia anuală stabilită de Adunarea Generală;
▪ să participe activ la buna desfăşurare a activităţii Asociaţiei şi la creşterea prestigiului acesteia;
▪ să informeze prompt şi complet organele de administraţie ale Asociaţiei asupra activităţilor desfăşurate ca reprezentanţi ai acesteia, precum şi în legătură cu orice alte fapte ce interesează domeniul de activitate al Asociaţiei;
▪ să nu desfăşoare activităţi politice în cadrul Asociaţiei sau cu ocazia manifestărilor organizate de aceasta;
▪ să contribuie la formarea şi la dezvoltarea bazei de date şi informaţii a Asociaţiei;
▪ să participe, la solicitarea Consiliului Director, la adunările şi manifestările iniţiate de organele de conducere ale Asociaţiei, la activităţile profesionale, la Adunările Generale sau la şedinţele organelor de conducere din care fac parte;
▪ să păstreze confidenţialitatea datelor şi informaţiilor în cazurile expres stabilite de Consiliul Director;
▪ să nu întreprindă nici un fel de acţiuni de natură să lezeze în vreun fel scopul sau prestigiul Asociaţiei.
Art. 26. Nerespectarea obligaţiilor statutare poate atrage după sine una din următoarele sancţiuni:
▪ atenţionare
▪ avertisment scris
▪ excludere
Art. 27. Calitatea de membru se pierde, indiferent de categoria în care se încadrează, dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiţii:
a. Încălcarea obligaţiilor stipulate în prezentul statut. Pierderea calităţii se realizează prin hotărârea Adunării Generale numai după ascultarea persoanei în cauză.
b. Neplata cotizaţiei pe o perioadă mai mare de 1 an;
c. La cererea celui care doreşte să se retragă, pierderea calităţii realizându-se în momentul înregistrării cererii;
d. Prin săvârşirea de fapte care aduc atingere intereselor şi prestigiului Asociaţiei. Pierderea calităţii în acest caz se realizează prin hotărârea Adunării Generale, în baza unor probe doveditoare.
e. Prin deces
f. Prin încetarea activităţii Asociaţiei
Art. 28. Adunarea Generală este singura abilitată să decidă excluderea membrului Asociaţiei. Consiliul Director poate decide atenţionarea sau avertizarea scrisă.
Art. 29. Împotriva unei sancţiuni, în termen de 10 zile de la comunicare, se poate face apel la Consiliul Director, care va înainta cererea Adunării Generale în proxima reuniune.

CAPITOLUL V - Organizarea şi funcţionarea Asociaţiei

Organizarea şi funcţionarea Asociaţiei

Art. 30. Organele de conducere, administrare şi control ale asociaţiei sunt:
1.Adunarea Generală;
2.Consiliul Director;
3.Comisia de cenzori sau cenzorul.
Art. 31. Adunarea Generală este organul de conducere care se constituie din totalitatea asociaţilor.
Art. 32. Adunarea Generală are următoarele atribuţii:
▪ stabileşte strategia şi obiectivelor generale ale asociaţiei;
▪ decide modificări ale actului constitutiv şi ale statutului;
▪ aprobă rapoartele anuale ale Consiliului de administraţie şi ale Comitetului de cenzori, precum şi exerciţiul bugetar pe anul precedent;
▪ stabileşte programul de activităţi pentru anul curent şi bugetul de venituri şi cheltuieli aferent acestuia;
▪ hotărăşte validarea cererilor de înscriere şi de retragere din asociaţie;
▪ aprobă organigrama asociaţiei;
▪ numeşte şi revocă membrii Consiliului Director, preşedintele şi vicepreşedintele, cenzorul sau comisia de cenzori
▪ stabileşte numărul de posturi şi statul de funcţiuni pentru personalul angajat;
▪ decide înfiinţarea de filiale sau sucursale;
▪ stabileşte cuantumul şi periodicitatea cotizaţiei, precum şi cuantumul taxei de înscriere;
▪ validează hotărârile Consiliului Director de afiliere la federaţii şi confederaţii;
▪ decide dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;
▪ aplică orice atribuţii date prin lege sau prin statut în sarcina sa.
Art. 33. Adunarea Generală se reuneşte anual sau ori de câte ori este nevoie, în şedinţe extraordinare.
Convocarea Adunării Generale se face în scris, prin fax, e-mail sau telefonic, de către Consiliul Director, cu cel puţin 5 zile înainte de data reuniunii şi va fi însoţită de ordinea de zi a şedinţei.
Convocarea Adunării Generale extraordinare se poate face la cererea a ¼ din numărul total al membrilor activi, a Consiliului Director sau a cenzorului. Convocarea se face cu cel puţin 3 zile înaintea şedinţei, prin orice mijloc de comunicare şi va cuprinde şi ordinea de zi.
Art. 34. Adunarea generală are drept de control permanent asupra consiliului director şi a cenzorului.
Art. 35. Adunarea generală este legal constituită în prezenţa a jumătate plus unu din totalul membrilor săi activi şi adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din membrii prezenţi.
În cazul în care la prima convocare adunarea generală nu este statutară, a doua convocare va fi organizată într-un interval de 14 zile, cu respectarea procedurilor prezentului statut, iar hotărârile vor fi adoptate cu jumătate plus unu din totalul membrilor prezenţi, indiferent de numărul acestora.
Hotărârile de modificare a statutului, de dizolvare şi lichidare se vor lua în prezenţa a două treimi din totalul membrilor activi, cu votul a 2/3 din cei prezenţi.
Membrii Adunării generale pot delega dreptul de vot către un alt membru, prin procură scrisă, care se va anexa la procesul verbal al şedinţei. Un membru al adunării generale nu poate primi mai mult de 3 procuri. Membrii care şi-au exprimat votul prin intermediul procurii vor fi consideraţi prezenţi la şedinţă.
Art. 36. Hotărârile Adunării Generale se consemnează într-un proces verbal al şedinţei şi se difuzează tuturor membrilor Adunării generale în termen de 10 zile calendaristice.
Hotărârile luate de Adunarea generală, în limitele legii, ale actului constitutiv şi/sau ale statutului sunt obligatorii chiar şi pentru asociaţii care nu au luat parte la adunarea generală sau au votat împotrivă.
Hotărârile adunării generale contrare legii, actului constitutiv sau dispoziţiilor cuprinse în statut, pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre asociaţii care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoştinţă despre hotărâre sau de la data când a avut loc şedinţa, după caz.
Art. 37. Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale.
Consiliul Director este organul de conducere curentă al Asociaţiei şi este alcătuit din:
a. Preşedinte
b. Un vicepreşedinte
c. Un secretar general
Numărul membrilor Consiliului Director poate fi mărit prin hotărâre a adunării generale.
Mandatul membrilor Consiliului Director este de 4 ani, cu posibilitatea realegerii. Calitatea de membru al consiliului director se exercită personal, nefiind admisă delegarea altor persoane cu exercitarea drepturilor sau îndeplinirea atribuţiilor aferente acestei calităţi.
Art. 38. Consiliul Director se întruneşte trimestrial în şedinţe ordinare sau în şedinţe extraordinare de câte ori este nevoie.
Convocarea şedinţelor se va face de către preşedintele consiliului director, cu cel puţin 5 zile înainte de şedinţă, prin orice mijloace de comunicare.
Şedinţele Consiliului Director se consideră legal constituite dacă sunt prezenţi 3 membri ai acestuia.
Art. 39. Consiliul Director are următoarele atribuţii:
▪ pune în aplicare hotărârile Adunării Generale;
▪ organizează activitatea Asociaţiei, programele şi acţiunile proprii, potrivit programului stabilit de Adunarea Generală;
▪ organizează convocarea Adunării Generale şi pregăteşte ordinea de zi şi agenda acesteia;
▪ stabileşte participările şi mandatul reprezentanţilor Asociaţiei la manifestări de specialitate, interne şi internaţionale;
▪ întocmeşte organigrama şi politica de personal ale asociaţiei;
▪ angajează, în condiţiile legii, personal de specialitate pentru activitatea din cadrul Asociaţiei; în îndeplinirea atribuţiilor sale, Consiliul Director va putea folosi şi personal remunerat: contabil autorizat, secretar, dactilograf etc., cu aprobarea Adunării Generale
▪ hotărăşte în privinţa utilizării resurselor materiale şi financiare, în limita bugetului de venituri şi cheltuieli, aprobat de Adunarea Generală;
▪ aprobă efectuarea operaţiunilor financiare, conform programului de activitate;
▪ prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, situaţiile financiare anuale, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor asociaţiei;
▪ încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;
▪ aprobă acceptarea donaţiilor şi a legatelor;
▪ încheie contractele de sponsorizare cu persoane fizice sau juridice;
▪ primeşte cererile de înscriere în asociaţie şi de retragere din aceasta;
▪ orice alte atribuţii date de adunarea generală sau lege în sarcina sa.
Deciziile Consiliului Director contrare legii, actului constitutiv sau statutului asociaţiei pot fi atacate în justiţie ca şi hotărârile adunării generale.
Consiliul Director poate delega o parte din atribuţii către preşedintele sau vicepreşedintele său.
Art. 40. Consiliul de administraţie se întruneşte statutar în prezenţa majorităţii membrilor săi şi ia decizii cu majoritatea celor prezenţi.
Art. 41. Preşedintele Consiliului Director este ales de Adunarea Generală pentru o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea realegerii şi are următoarele atribuţii:
a. reprezintă asociaţia în relaţiile cu terţii şi în acţiunile în justiţie;
b. prezidează şedinţele Consiliului Director;
c. stabileşte data şedinţelor Adunării generale, ordinea de zi şi răspunde de convocarea acesteia conform statutului;
d. îndeplineşte orice atribuţii stabilite de Adunarea generală sau Consiliul Director;
e. exercită întreaga sa autoritate şi competenţă pentru a determina înfăptuirea scopurilor şi obiectivelor asociaţiei.
Art. 42. Preşedintele poate delega puterile sale pentru anumite perioade de timp vicepreşedintelui sau altui membru al Consiliului Director, precizând în scris sfera, durata şi limitele competenţelor, răspunzând solidar de actele şi faptele mandatarului său.
Art. 43. Din rândul membrilor onorifici, la propunerea Consiliului Director, Adunarea Generală poate numi un Preşedinte de Onoare al Asociaţiei, pe o perioadă de 4 ani.
Art. 44. Cenzorul este organul de control financiar intern al Asociaţiei, fiind ales de către Adunarea Generală pentru o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea realegerii. După numire, cenzorul se bucură de independenţă în exercitarea atribuţiilor ce îi revin.
Art. 45. După ce asociaţia va depăşi numărul de 100 de membri, controlul financiar intern va fi exercitat de o comisie de cenzori.
Art. 46. În realizarea competenţei sale cenzorul are următoarele atribuţii:
a. verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei;
b. întocmeşte rapoarte şi le prezintă adunării generale;
c. poate participa la şedinţele Consiliului Director fără drept de vot;
d. îndeplineşte orice atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.
Art. 47. Comisia de cenzori este alcătuită dintr-un număr impar de membri, din care majoritatea este formată din asociaţi.
Art. 48. Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori.
Art. 49. Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, în condiţiile legii.
Art. 50. Pentru activitatea depusă, cenzorul (care nu este membru activ al asociaţiei) poate primi o indemnizaţie.
Art. 51. Cenzorul poate renunţa la mandatul său cu un preaviz de 30 de zile, el fiind răspunzător pentru eventualele neglijenţe în îndeplinirea atribuţiilor sale.
Art. 52. În caz de indisponibilitate, atribuţiile cenzorului vor fi exercitate temporar de un împuternicit desemnat de către Consiliul Director până la data convocării Adunării Generale.
Art. 53. Adunarea Generală, Consiliul Director şi cenzorul îşi pot elabora Regulamente interne care să cuprindă regulile generale de organizare şi funcţionare. Ele vor fi supuse aprobării Adunării Generale.

 

CAPITOLUL VI - Dispoziţii generale

Art. 54. Asociaţia poate desfăşura activităţi economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu şi sunt în strânsă legătură cu scopul principal al asociaţiei.
Art. 55. După constituire, asociaţia va solicita autorităţilor administrative autonome, ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi autorităţilor administraţiei publice locale să fie luate în evidenţa acestora.
Art. 56. Modificarea actului constitutiv şi/sau a statutului asociaţiei se face prin înscrierea modificării în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărui circumscripţie teritorială îşi are sediul asociaţia, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 8-12 din OG nr.26/2000.
Cererea de înscriere a modificării va fi însoţită de procesul verbal al adunării generale, în formă autentificată, iar în cazul modificării sediului, de procesul verbal al şedinţei consiliului director, în formă autentificată.
Demersurile pentru autentificarea procesului verbal şi înscrierea modificării se întreprind de Consiliul Director. Pentru efectuarea formalităţilor la notarul public nu este necesară prezenţa altor persoane decât aceea a membrilor consiliului director sau a unora dintre ei, desemnaţi de adunarea generală, ori de consiliul director, după caz.

CAPITOLUL VII - Dispoziţii finale

Art. 57. Asociaţia are ştampilă şi însemne proprii, stabilite de Adunarea Generală.
Art. 58. Dispoziţiile prezentului statut nu pot contraveni normelor legale în vigoare şi nu pot fi interpretate contrar acestora.
Art. 59. Dizolvarea şi lichidarea asociaţiei se face în cazurile şi conform procedurilor prevăzute în Capitolul 9 al OG nr.26/2000.
Art. 60. În cazul lichidării Asociaţiei, bunurile aflate în patrimoniul acesteia vor dobândi destinaţia pe care o va hotărî Consiliul Fondatorilor. Trecerea patrimoniului rezultat după lichidare către o altă persoană juridică nonprofit, având un obiect de activitate apropiat de cel al asociaţiei se decide de către Adunarea generală.
Art. 61. Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile OG nr.26/2000, din alte norme legale ce reglementează domeniul activităţii asociaţiei, cu propriile regulamente ce urmează a fi redactate.
Art. 62. Prezentul statut a fost redactat în 6 (şase) exemplare, fiecare cu forţă juridică egală.